Keleivinio transporto autobuso nuomos su vairuotoju paslaugą

                         Patvirtinta

                                                                                          Svėdasų bendruomenės pirmininkės

                                                                                          2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu

                                                                                          Nr. SB/Į-16-24

 

APKLAUSOS RAŠTU BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS KELEIVINIO TRANSPORTO AUTOBUSO NUOMOS SU VAIRUOTOJU paslauGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

 

TURINYS

Turinys

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS. 2

II.     PIRKIMO OBJEKTAS. 2

III.       TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI. 3

IV.       PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS. 3

V.     VERTINIMO KRITERIJUS. 4

VII.     Pirkimo sąlygų 1 priedas. 5

Techninė specifikacija. 5

VIII.        Pirkimo sąlygų 2 priedas. 6

Parengė

Joana Gutmanienė


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

„Svėdasų bendruomenė“ (toliau – perkančioji organizacija), kodas 301734092, esanti adresu B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai, LT-29353 Anykščių r., atstovaujama pirmininkės Astos Fjellbirkeland, veikianti pagal asociacijos įstatus, numato pirkti keleivinio transporto autobuso nuomos su vairuotoju paslaugą. Paslaugos perkamos projektui „Neskubėk teisti, skubėk suprasti (Seneka)“ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento, projekto kodas PR(43)-ŠG70.

 1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Svėdasų bendruomenės pirmininkės  2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1 patvirtintomis ir 2015-06-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Supaprastinto pirkimo, vykdomo supaprastintų skelbiamų derybų būdu, sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).
 2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, skelbimas apie pradedamą pirkimą paskelbtas  ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl šių pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
 5. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse, tiekėjams nekompensuojamos.
 6. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pirkimo pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš (ar) susijusius su šiuo pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm.
 7. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
  1. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
  2. 1. skelbimas apie pirkimą;
  3. 2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
  4. 3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus).
 8. PIRKIMO OBJEKTAS

 

 1. Pirkimo objektas - keleivinio transporto autobuso nuomos su vairuotoju paslauga. Perkamos paslaugos aprašymas ir paslaugos suteikimo terminai pateikiami techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).
 2. Paslaugos teikimo vieta – Svėdasų miestelis.
 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 4. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
4.1 Teikėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo kopija.
4.2 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti keleivių pervežimo paslaugas.
4.3 Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį keleivių pervežimo srityje, autobusas ne senesnis kaip 20 m., minkštomis sėdynėmis. Laisvos formos pažyma.
 1. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.
 2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
 3. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 4. Pateikdamas pirminį pasiūlymą (toliau šiame skyriuje – pasiūlymas) tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
 5. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS.
 6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą.
 7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
 8. 1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;
 9. 2.pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 10. 3.pasiūlymo priedai ir kiti reikalingi dokumentai ar medžiaga.
 11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
 12. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
 13. Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, tikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas.
 14. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugsėjo 5 d.  12 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
 15. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.
 16. Pasiūlymuose nurodoma paslaugos kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių (skaičiuojant 2 (dviejų) po kablelio skaitmenų tikslumu).
 17. Pasiūlymas turi galioti 30 (trisdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
 18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
 19. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems pirkimo sąlygas, bei paskelbia CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 20. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjo pasiūlymo pakeitimas turi būti parengtas ir pateiktas pagal šio skyriaus nuostatas.

18. Pateikdami pasiūlymą, tiekėjai turėtų skaičiuoti, kad maršruto pradžia – Svėdasų mstl., Anykščių r.

 1. VERTINIMO KRITERIJUS

1. Pasiūlymų vertinimas. Vertinimo kriterijus – pasiūlyta mažiausia kaina. Kainos vertinamos eurais.

2. Jeigu bus pasiūlyta per didelė, Svėdasų bendruomenei nepriimtina kaina, Svėdasų bendruomenė pasilieka teisę paslaugų teikėjus, pateikusius pasiūlymą, kviesti į derybas dėl kainos sumažinimo arba nutraukti viešąjį pirkimą, neprisiimdama jokių įsipareigojimų teikėjų atžvilgiu.

 


 1. Pirkimo sąlygų 1 priedas

PROJEKTAS „NESKUBĖK TEISTI, SKUBĖK SUPRASTI. (SENEKA)“

Techninė specifikacija

 

KELEIVINIO TRANSPORTO AUTOBUSO NUOMOS SU VAIRUOTOJU PASLAUGA

 

Perkančioji organizacija: Svėdasų bendruomenė

Informacija apie projektą. Projektas „Neskubėk teisti, skubėk suprasti. (Seneka)“ (toliau – projektas), finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento.

Pagrindinis projekto tikslasUgdyti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų integraciją į bendruomenę teikiant pagalbą įveikiant sunkumus dėl įvairių priklausomybių,  stiprinant jų kultūrinius ir socialinius įgūdžius.

Perkamas objektas – keleivinio transporto autobuso nuomos su vairuotoju paslauga.

Keleivinio transporto - autobuso nuomos su vairuotojupaslaugų techninė specifikacija

Paslaugų teikėjas turi:

1. disponuoti kokybiškomis, techniškai tvarkingomis, tinkamai apdraustomis transporto priemonėmis;

2. pasiūlyti  mažiau kaip 40 vietų  autobusą;

3.  preliminari kelionės data rugsėjo 17 d.;

4. perkančioji organizacija, suderinusi su paslaugos tiekėju,  turi teisę kelionės maršrutą jo trukmę  ir datą tikslinti iki kelionės likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms;

5. autobuso nuomos trukmė - 20 (dvidešimt) val.;

6. kelionės maršrutas Svėdasai - Klaipėda, jūrų muziejus, - Palanga - Svėdasai;

7. autobusas turi būti tvarkingas, minkštomis atsilošiančiomis sėdynėmis, ne senesnis kaip 20 m.;

8. užtikrinti, kad paslaugas teikiantys vairuotojai būtų profesionalūs, patikimi, mandagūs ir atrodytų tvarkingai.


 

 1. Pirkimo sąlygų 2 priedas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KELEIVINIO TRANSPORTO AUTOBUSO NUOMOS SU VAIRUOTOJU PASLAUGA

____________ Nr.______

                                                                 (Data)

                                                                                   _______________

 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/  
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/  
Tiekėjo kodas (jeigu yra)  
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. mažos vertės pirkimų apklausos konkurso sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią paslaugą:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas suma be PVM, Lt PVM, Lt suma su PVM, Lt
1 2 3 4 5
1.

Autobusų nuomos su vairuotoju paslauga

   

 

Pasiūlymo kaina

                                                                                                                     Lt                                                             

                                                              

                                                                                                       (žodžiais)

                     

Siūloma  paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius
     
     
     
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
   
           
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)   (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  
© 2014 Svedasai.lt