Anykščių r. Svėdasų Juozo −Tumo Vaižganto gimnazija

Istorija1777 m. veikė parapijos mokykla, kurioje mokėsi 6 mokiniai: 2 bajorų ir 4 miestiečių vaikai. 1811 m. jau buvo 40 mokinių. Remiantis senyvo amžiaus žmonių pasakojimais, iki 1915 m. Svėdasuose veikė triklasė mokykla. Šioje mokykloje buvo mokoma tik vėlyvo rudens ir žiemos metu, kai gyvulių ganymas pasibaigdavęs ( paprastai nuo lapkričio 1- osios ) . Atskirai buvo mokomi berniukai ir mergaitės. Mergaičių triklasė mokykla vadinta ,,Saulės’’ vardu. Berniukų ir mergaičių mokyklų skirtumas buvo tas, kad mergaitėms dėstė katalikų tikybą, mokyklą šefavo katalikų klebonas, o berniukams -  pravoslavų tikybą, į mokyklą atvykdavo pravoslavų kunigas. Abiejose mokyklose mokoma lietuvių ir rusų kalbomis. Paprastai mergaites mokydavo moteris, o berniukus - vyras.  

Pokarinėje mokykloje (po Pirmojo pasaulinio karo) buvo mokoma tik lietuviškai. 1915-1918 mokė ir vokiečių kalbos. 1925 m. buvo priimtas pradinių mokyklų įstatymas, pagal kurį nustatyta 4 skyrių pradinė mokykla, o 1936 m . reforma nustatė 6 metų kursą. Mokykla naudojosi privačių asmenų patalpomis. Pvz., 1936 m. šešių skyrių pradinė mokykla buvo išdėstyta taip: 1 - 3 klasės mokėsi Kapų gatvėje, buvusios klebonijos patalpose. 4kl. – Šimonių g., Niauraitės name ( karo metais sudegė ), 5-6 kl. – buvusioje špitolėje. 1937 m. buvo pastatytas tipinis šešių skyrių mokyklai dviaukštis pastatas, kuriame vėliau įkurta vidurinė mokykla. 

Tipinėje šešių skyrių mokykloje dirbo šeši mokytojai. Ilgą laiką (maždaug nuo 1935 m. iki 1940m.) mokyklos vedėju dirbo Gimbutis. Nuo 1940 m. iki 1941 m. – Stasytis. Mokėsi apie 200 mokinių.  

Vokiečių okupacijos metais Svėdasuose buvo 6 skyrių mokykla. 1942 m. rugsėjo 1 d. buvo pridėtas 7-as skyrius. 1943- 1944 m. buvo įsteigtos 1-2 progimnazijos klasės, o 1944- 45 m. – pilna progimnazija. Mokyklos direktorius  (1943- 1944 m.) – Matulevičius Boguslovas, gerai išsilavinęs, baigęs karo mokyklą, mokėjo kalbėti vokiškai. Vasarą gyvendavo pas dėdę Gurniką Naujasodyje. Ten 1944 m. liepos mėnesį esesininkų buvo nušautas. Palaidotas Svėdasų kapinėse. 1943-1944m. mokyklos patalpose buvo įsikūrusi vokiečių žandarmerija (dabartiniame mokytojų kambaryje). Vokiečių okupacijos metais dirbo šie mokytojai: Obelevičiūtė, Petrulienė, Petrauskienė, Arnaslauskaitė, Eidukaitė-Ragauskienė, Džiugelis, Binkevičiūtė-Pakštienė, Bagdonas, Zarankaitė, Mikulkaitė, Žvirblis. Šiais metais vėl įvestos tikybos pamokos, maldos prieš pamokas ir po pamokų, privalomas bažnyčios lankymas, mišios ir rekolekcijos mokiniams. Progimnazijos kapelionu dirbo Fabijonas Kireilis. Mokykloje buvo diegiama mintis, kad nereikia siekti aukštojo mokslo, geriau mokytis kokio nors amato.

  1948 -1949 m.m. Svėdasuose jau pilna gimnazija. Taigi, 1949 m. išleido pirmąją gimnazistų laidą. Ją baigė 27 mokiniai. Mokyklos direktorius ir klasės auklėtojas – Jonas Ziberkas.

 1950 m. gimnazija pervadinta vidurine mokykla. Kadangi padaugėjo mokinių,nebegalėjo tilpti viename pastate,  septynios klasės buvo įrengtos 1958 – 1959 m.m. mediniame pastate, šalia malūno. Tik 1966 m., atidavus eksploatacijai mokyklos priestatą su 14 klasių, patalpomis buvo apsirūpinta patenkinamai, nors nebuvo nei aktų , nei sporto salių. 1980 -1981 m.m. baigtas naujas priestatas su valgykla ir sporto sale. Naujame priestate įrengti  6 kabinetai.

  1989 m. , minint Vaižganto 120-ąsias gimimo metines, Svėdasu vidurinė mokykla buvo pavadinta žymiausio šio krašto žmogaus vardu.  Nuo 1989 m. rugsėjo 20d. mokykla vadinama Juozo Tumo –Vaižganto mokykla. Šiais metais mokyklos direktorius – Alvyda Kirvėla, pavaduotoja – Regina Balčiūnienė, užklasinio darbo organizatorė – Olga Pretkelienė.

  Kitas labai džiugus mokyklos įvykis – renovacija. Lėšas renovacijai skyrė Pasaulio bankas, dešimt procentų – savivaldybė. 2002 m. rugsėjį  mokiniai ir mokytojai mokslo metus pradėjo jau atnaujintoje, gražioje mokykloje.

  Dar vienas mokyklos pasiekimas – gimnazijos atgimimas. Respublikos Švietimo ir mokslo ministro  2006 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK -280 akredituota Svėdasų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa. Tuo remdamasi Anykščių r. Savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. Nr. TS- 93 nusprendžia suteikti Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto vidurinei mokyklai gimnazijos statusą.

   Šįmet (2014 m.) gimnaziją  baigė 66 –oji laida ( 23 mokiniai). Iš viso Svėdasų mokyklą baigė 2167 mokiniai.

Gausiausios laidos buvo

            1978 m. – 30 laida – 72 abiturientai

            1979 m. – 31 laida – 70 abiturientų

            1981 m. – 33 laida – 63 abiturientai

Mažiausia buvo 1995 m. 47 laida ( 6 abiturientai)

 Iš mokinės Agnės  rašinio: ,, Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija pati save mažai giria, o be reikalo – pasipuikuoti ji tikrai turi kuo. Ne kiekviena mokykla yra tokia turtinga savo praeitimi ir dabartimi.

 

© 2014 Svedasai.lt