Įstatai

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2017 m. liepos 18 d. Kodas 301734092

SVĖDASŲ BENDRUOMENĖ

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svėdasų bendruomenė (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

2. Teisinė forma – asociacija.

3. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

4. Asociacija turi sąskaitą banke, antspaudą bei savo pavadinimą.

5. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

6. Asociacijos finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

7. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

8. Asociacijos veiklos tikslai:

8.1. suburti Svėdasuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ir/ar kitaip su Svėdasais susijusius asmenis Svėdasų miestelyje ir apylinkėse gyvenančių žmonių problemoms spręsti:

8.1.2. skatinti asociacijos narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti miestelyje ir apylinkėse gyvenančių žmonių interesus;

8.1.3. atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose asociacijos interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Anykščių rajono savivaldybe, sprendžiant Svėdasų miestelyje ir jo apylinkėse gyvenančių žmonių problemas;

8.1.4. teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams;

8.1.5. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas;

8.1.6. plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis asociacijomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;

8.1.7. rūpintis kaimo plėtra bei integracija;

8.1.8. išmokyti asociacijos narius gauti ir įsisavinti ES struktūrinę paramą bei prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos,koordinuoti jų veiklą;

8.1.9. padėti asociacijos nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais;

8.1.10. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

8.1.11. puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kartų;

8.1.12. organizuoti veiklas susijusias su vaikų ir jaunimo poreikių tenkinimu;

8.1.13. organizuoti įvairius renginius, diskusijas bendruomenės narius dominančiais klausimais, kurti grupes projektų sukūrimui ir įgyvendinimui.

9. Asociacijos veiklos sritys:

9.1. asociacija veikia:

9.1.1. žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės;

9.1.2. apdirbamosios gamybos;

9.1.3. elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo;

9.1.4. vandens tiekimo, nuotekų valymo;

9.1.5. atliekų tvarkymo ir regeneravimo;

9.1.6. statybos;

9.1.7. didmeninės ir mažmeninės prekybos;

9.1.8.variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto;

9.1.9. apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos;

9.1.10. informacijos ir ryšių;

9.1.11. profesinės, mokslinės ir techninės veiklos;

9.1.12. administracinės ir aptarnavimo veiklos;

9.1.13. švietimo;

9.1.14. žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo;

9.1.15. meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos;

9.1.16. kitos aptarnavimo veiklos srityse;

9.1.17. organizuoja savanorišką veiklą remdamasi LR Savanoriškos veiklos įstatymu;

9.1.18.užsiima labdaros ir paramos veikla remdamasi LR Labdaros ir paramos įstatymu;

9.1.19. vykdo į jaunimą orientuotą ir jaunimo poreikius tenkinančią veiklą remdamasi LRJaunimo politikos pagrindų įstatymu;

9.1.20. gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Anykščių rajono politinėje veikloje.

9.2. asociacijos ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2):

A 01.1 Vienmečių augalų auginimas,

A 01.2 Daugiamečių augalų auginimas,

A 01.3 Augalų dauginimas,

A 01.5 Mišrusis žemės ūkis,

A 01.6 Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla,

A 02 Miškininkystė ir medienos ruoša,

A 03 Žvejyba ir akvakultūra,

C 10 Maisto produktų gamyba,

C 11 Gėrimų gamyba,

C 13 Tekstilės gaminių gamyba,

C 14 Drabužių siuvimas (gamyba),

C 15 Odos ir odos dirbinių gamyba,

C 16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba,

C 17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba,

C 18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas,

C 20.4 Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba,

C 20.5 Kitų cheminių medžiagų gamyba,

C 23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba,

C 24.5 Metalų liejinių gamyba,

C 25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba,

C 26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba,

C 30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba,

C 31 Baldų gamyba,

C 32 Kita gamyba,

C 33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas,

D 35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas,

E 36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas,

E 37 Nuotekų valymas,

E 38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas,

E39 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba,

F Statyba,

G 46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais,

G 47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą,

I 55 Apgyvendinimo veikla,

I 56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla,

J 58 Leidybinė veikla,

J 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla,

J 60 Programų rengimas ir transliavimas,

J 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla,

J 63 Informacinių paslaugų veikla,

M 68 Nekilnojamojo turto operacijos,

M 69 Teisinė ir apskaitos veikla,

M 70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla,

M 71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė,

M 73 Reklama ir rinkos tyrimas,

M 74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla,

N 77 Nuoma ir išperkamoji nuoma,

N 78 Įdarbinimo veikla,

N 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla,

N 81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas,

N 82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla,

P 85.5 Kitas mokymas (85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas, 85.52 Kultūrinis švietimas, 85.53 Vairavimo mokyklų veikla, 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas),

P 85.6 Švietimui būdingų paslaugų veikla,

Q 86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla,

Q 87 Kita stacionarinė globos veikla,

Q 88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

R 90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla,

R 91 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla,

R 92 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla (92.00.10 Loterijų organizavimo veikla),

R 93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla,

S 94 Narystės organizacijų veikla (94.11 Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla, 94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla, 94.20 Profesinių sąjungų veikla, 94.91 Religinių organizacijų veikla, 94.92 Politinių organizacijų veikla, 94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla),

S 95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas,

S 96 Kita asmenų aptarnavimo veikla (96.01 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas, 96.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, 96.03 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla, 96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla, 96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla).

10. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

11. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka:

11.1. asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

11.2. asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

11.3. asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

11.4. labdaros ir paramos sandoryje leidžiamas asociacijos individualus reklaminis įsipareigojimas labdaros davėjui ar rėmėjui, išskyrus įsipareigojimą reklamuoti tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus.


III.ASOCIACIJOS VALDYMAS

 

12. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacijos organai yra:

12.1. visuotinis narių susirinkimas;

12.2. vienasmenis asociacijos valdymo organas – pirmininkas (-ė);

12.3. kolegialus asociacijos valdymo organas – taryba;

12.4. revizijos komisija.

13. Visuotiniai narių susirinkimai ir tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

14. Visuotinis narių susirinkimas:

14.1. keičia asociacijos įstatus;

14.2. renka ir/ar atšaukia asociacijos pirmininką (-ę);

14.3. renka ir/ar atšaukia tarybos, revizijos komisijos narius;

14.3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

14.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

14.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

14.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

14.7. priima sprendimą keisti asociacijos buveinę.

15. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

16. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asociacijos nariai sumokėję nario mokestį už einamuosius metus. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

17. Asociacijos nariai, nesumokėję nario mokesčio už einamuosius metus, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

18. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas:

18.1. visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais taryba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia pirmininkas (-ė);

18.2. apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 36 punkte nurodyta tvarka;

18.3. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 asociacijos narių;

18.4. sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 10 (dešimties) asociacijos narių, taryba arba pirmininkas (-ė);

18.5. asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.

19.Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus:

19.1. kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/3 asociacijos narių.

19.2. kai yra sprendžiamas įstatų keitimo klausimas ir/ar priimamas sprendimas dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), visuotiniame narių susirinkime turi dalyvauti daugiau kaip1/2 asociacijos narių.

20. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu:

20.1. kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis);

20.2.kai priimamas sprendimas keisti asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti asociaciją, sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

21. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo (daugiau kaip 1/3 asociacijos narių, o kai yra sprendžiamas įstatų keitimo klausimas ir/ar priimamas sprendimas dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) –  daugiau kaip 1/2 asociacijos narių), per 10 (dešimt) dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.

22. Vienasmenis asociacijos valdymo organas – pirmininkas (-ė):

22.1. pirmininką (-ę) 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas;

22.2. veikia asociacijos vardu, kai asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu;

22.3. vykdo Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytas funkcijas;

22.4. atsako už asociacijos tikslų įgyvendinimą;

22.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

22.6. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

22.6.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

22.6.2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

22.6.3. asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

22.6.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

22.6.5. kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

22.7. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

22.8. analizuoja tarybos pasiūlymus;

22.9. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą:

22.9.1. pateikia asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus:

22.9.1.1. Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

22.9.1.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai;

22.9.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

22.9.1.4. Lietuvos statistikos departamentui;

22.9.1.5. Kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms įstatymų numatyta tvarka;

22.9.2. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir asociacijos nariams;

22.10. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

22.12. sprendžia kitus visuotinio narių susirinkimo sprendimu valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus beiatlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir pirmininko (-ės) pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

23. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.

24. Kolegialus asociacijos valdymo organas – taryba:

24.1. šio valdymo organo nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys;

24.2. tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas;

24.3. tarybą sudaro 7 (septyni) nariai (įskaitant tarybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys;

24.4. taryba iš savo narių renka tarybos pirmininką (-ę);

24.5. tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas (-ė);

24.6. tarybos veikla:

24.6.1. analizuoja asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir audito, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir pirmininkui (-ei);

24.6.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų asociacijos veiklos apribojimų;

24.6.3. svarsto tarybos narių, asociacijos narių ir pirmininko (-ės) keliamus klausimus;

24.6.4. nustato asociacijos administracijos organizacinę struktūrą.

24.6.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

24.6.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų tarybos kompetencijai priskirtus asociacijos veikloje kylančius klausimus;

24.7. sprendimus taryba priima savo posėdžiuose. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 4 (keturių) tarybos narių balsų dauguma;

25. Renkant tarybos narius, kiekvienas asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

IV.NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

26. Asociacijos nariais gali būti:

26.1. 14 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pateikę pirmininkui (-ei) prašymą įstoti į asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei reguliariai mokantys metinį nario mokestį;

26.2. jaunesni kaip 14 metų veiksnūs fiziniai asmenys gali tapti asociacijos nariais pateikę pirmininkui (-ei)  tėvų arba globėjų prašymą, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei reguliariai mokantys metinį nario mokestį;

26.3. juridiniai asmenys gali tapti asociacijos nariais pateikę pirmininkui (-ei)  prašymą įstoti į asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei reguliariai mokantys metinį nario mokestį.

26.4. jaunesni kaip 18 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

27. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš asociacijos narių tvarka bei sąlygos tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

28. Asociacijos narių teisės:

28.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

28.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

28.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

28.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

28.5. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

29. Asociacijos narių pareigos:

29.1. laikytis asociacijos įstatų;

29.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

29.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

29.4. laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį.

30. Asociacijos buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

V.ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

31. Lėšos ir pajamos naudojamos asociacijos tikslams įgyvendinti.

32. Pirmininkas (-ė) per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

33. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta revizijos komisija susidedanti iš 3 (trijų) narių. Revizijos komisija iš savo narių renka revizijos komisijos pirmininką.

34. Asociacijos veiklos ribojimai nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme nurodytų asociacijų veiklos ribojimų.

VI.ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

35. Viešai paskelbti reikalingi asociacijos skelbimai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

36. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama tarybos nariams elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba paštu. Su dokumentais ir kita informacija apie asociacijos veiklą visi asociacijos nariai turi galimybę susipažinti asociacijos buveinėje bei asociacijos tinklalapyje.

37. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina taryba.

38. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

39. Sprendimą steigti asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus, taip pat filialų nuostatus tvirtina taryba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

40. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

41. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI

42. Asociacija narių visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams.

XI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

43. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

44. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti 4 (keturiais) vienodą juridinę galią turinčiai egzemplioriais.

Įstatus pasirašo asociacijos pirmininkė Asta Fjellbirkeland.

_______________________________________________________________________________

(parašas)                                            (vardas, pavardė)                                                                                                       (data)

© 2014 Svedasai.lt