„Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo" ir „Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymai

                         Patvirtinta

                                                                                          Svėdasų bendruomenės pirmininkės

                                                                                          2016 m. liepos 7 d. įsakymu

                                                                                          Nr. SB/Į-16-22

SUPAPRASTINTO PIRKIMO, VYKDOMO SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

 

„ORGANIZACIJOS VADYBOS IR REKLAMOS KŪRIMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO"  IR ASMENINIŲ SAVYBIŲ STIPRINIMO ASMENINIO AUGIMO GRUPĖSE (ALKOHOLIKŲ ARTIMIESIEMS)" MOKYMAMS ORGANIZAVIMO IR PRAVEDIMO  PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

TURINYS

Turinys

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS. 2

II.     PIRKIMO OBJEKTAS. 2

III.       TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI. 3

IV.       PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS. 3

V.     VERTINIMO KRITERIJUS. 4

VI.       Pirkimo sąlygų 1 priedas. 5

Techninė specifikacija. 5

VII.     Pirkimo sąlygų 2 priedas. 7

Pasiūlymas. 7

VIII.        Pirkimo sąlygų 3 priedas. 9

Preliminari paslaugų sutartis. 9

Parengė

Joana Gutmanienė

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

„Svėdasų bendruomenė“ (toliau – perkančioji organizacija), kodas 301734092, esanti adresu B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai, LT-29353 Anykščių r., el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 869803656,  atstovaujama pirmininkės Astos Fjellbirkeland, veikianti pagal asociacijos įstatus, numato įsigyti „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimo ir pravedimo paslaugas. Paslauga perkama projektui „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“ finansuojamam iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento lėšų, pagal priemonę „Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektai“, projekto kodas BVS-62.

 1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Svėdasų bendruomenės pirmininkės  2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1 patvirtintomis ir 2015-06-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Supaprastinto pirkimo, vykdomo supaprastintų skelbiamų derybų būdu, sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).
 2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, skelbimas apie pradedamą pirkimą paskelbtas  ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl šių pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
 5. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse, tiekėjams nekompensuojamos.
 6. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pirkimo pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš (ar) susijusius su šiuo pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm.
  1. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

7.1. skelbimas apie pirkimą;

7.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus).

 1. PIRKIMO OBJEKTAS
 2. Pirkimo objektas – „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimo ir pravedimo paslaugos (toliau – paslaugos).
 3. Perkamų paslaugų aprašymas ir paslaugų suteikimo terminai pateikiami techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

Pirkimas į dalis neskirstomas.

 1. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
4.1 Tiekėjo įstatuose turi būti numatyta organizuoti mokymo kursus arba vykdyti konsultacinę verslo ir valdymo veiklą arba švietimo veiklą.  Tiekėjo (juridinio asmens) įstatų kopija.
4.2. Mokymų lektorių (-iaus)   kvalifikacija turi atitikti organizuojamų mokymų pobūdį. Pridėti lektorių (-iaus) kvalifikaciją įrodantį dokumentą ir gyvenimo aprašymą.
4.3 Teikėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo    kopija.
 1. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.
 2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
 3. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 4. Pateikdamas pirminį pasiūlymą (toliau šiame skyriuje – pasiūlymas) tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
 5. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS.
 6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą.
 7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
 8. 1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;
 9. 2.pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 10. 3.pasiūlymo priedai ir kiti reikalingi dokumentai ar medžiaga;
 11. 4.mokymų programa (laisva forma);
  1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
 12. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
 13. Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, tikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas.
 14. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugsėjo 1 d.  12 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
 15. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.
 16. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių (skaičiuojant 2 (dviejų) po kablelio skaitmenų tikslumu).
 17. Pasiūlymas turi galioti 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
 18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
 19. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems pirkimo sąlygas, bei paskelbia CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 20. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjo pasiūlymo pakeitimas turi būti parengtas ir pateiktas pagal šio skyriaus nuostatas.

 1. VERTINIMO KRITERIJUS

Pasiūlymų vertinimas.Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Kainos vertinamos eurais.

Jeigu bus pasiūlyta per didelė, Svėdasų bendruomenei nepriimtina kaina, Svėdasų bendruomenė pasilieka teisę paslaugos teikėjus, pateikusius pasiūlymą, kviesti į derybas dėl kainos sumažinimo arba nutraukti viešąjį pirkimą, neprisiimdama jokių įsipareigojimų teikėjų atžvilgiu.

Jeigu bus pateikti keli pasiūlymai už tą pačią kainą, pirkimą laimės tiekėjas, pasiūlęs aukštesnę kvalifikaciją ir didesnę darbo patirtį turinčius mokymų lektorius (-ių).


 1. Pirkimo sąlygų 1 priedas

PROJEKTAS „NORI GYVENTI SAU, GYVENK KITIEMS (SENEKA)“

 

Techninė specifikacija

 

„ORGANIZACIJOS VADYBOS IR REKLAMOS KŪRIMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO"  IR ASMENINIŲ SAVYBIŲ STIPRINIMO ASMENINIO AUGIMO GRUPĖSE (ALKOHOLIKŲ ARTIMIESIEMS)" MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR PRAVEDIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

 1. 1. ĮVADINĖ DALIS
 2. 1.Perkančioji organizacija: Svėdasų bendruomenė (toliau – Perkančioji organizacija).

Informacija apie projektą. Projektas „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“ (toliau – projektas), finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento, pagal priemonę „Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektai“, projekto kodas BVS-62.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti Svėdasų bendruomenės veiklą siekiant pagerinti gyvenimo kaimiškoje vietovėje kokybę ir didinti socialinę vietos gyventojų integraciją.

Perkamas objektas„Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymams organizavimo ir pravedimo paslaugų pirkimas.

 1. 2.Pirkimo tikslas – pravesti „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymus.

2. UŽDAVINIAI

2.1. Paslaugų tiekėjas (toliau – Tiekėjas) per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turės (Perkančioji organizacija pasilieka teisę paslaugų teikimo terminą vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei 1 mėnesį):

2.1.1. pravesti  32 (trisdešimt dvi) val. trukmės „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  mokymus 15-ai dalyvių.

2.1.2 pravesti  32 (trisdešimt dvejų) val. trukmės Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymus 20-iai dalyvių.

2.2. Mokymų įgyvendinimo vieta: Svėdasų mstl., Anykščių raj. savivaldybė.

 

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Reikalavimai „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  mokymų organizavimui.

3.1.1. Mokymų programa turi sudaryti galimybes sustiprinti 15 (penkiolikos) bendruomenės narių kompetencija verslo organizavimo srityje. Programos apimtis - 32 (trisdešimt dvi) val.

3.1.2. Programa turi apimti keturias temas po 8 (aštuonias) val.:

 • aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų organizavimas;
 • komandinio darbo organizavimas;
 • kalbos valdymo menas;
 • reklamos kūrimas.

3.1.3 Preliminarios mokymų datos -  2016 m. spalio mėn. 1, 2, 22, 23 dienos. Paslaugos teikėjui suderinus su perkančiąja organizacija, mokymų datas galima keisti.

3.2 Reikalavimai Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimui ir pravedimui.

3.2.1. Mokymų programa turi sudaryti galimybes 20 (dvidešimčiai) bendruomenės narių pajusti artumo jausmą su panašias problemas turinčiais žmonėmis, įgyti drąsos kalbėti apie savo problemas, susiformuoti optimistinį požiūrį į gyvenimą. Programos apimtis - 32 (trisdešimt dvi) val.

3.2.2. Programa turi apimti keturias temas po 8 (aštuonias) val.:

 • emocijų valdymas, emocinis intelektas;
 • konfliktų ir streso valdymas;
 • pokyčių valdymas;
 • pozityvus mąstymas ir kūrybiškumas.
 1. 2.3. Preliminarios mokymų datos -  2016 m. lapkričio mėn. 5, 6, 19, 20 dienos. Paslaugos teikėjui suderinus su perkančiąja organizacija, mokymų datas galima keisti.

3.3. Mokymų tikslų  įgyvendinimui reikalingi lektoriai (-ius)  kurie turi užtikrinti programos įgyvendinimo nuoseklumą, loginį ryšį tarp programos temų.  

3.4. Mokymų programos  parengiamos ir pateikiamos Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo. Perkančioji organizacija pastabas dėl programų tobulinimo Tiekėjui pateikia ne vėliau kaip per 6 (šešias) kalendorines dienas nuo programų pateikimo. Programų koregavimas, atsižvelgiant į gautas pastabas, vykdomas tą pačią dieną po pastabų gavimo iš Perkančiosios organizacijos. Perkančioji organizacija pasilieka teisę teikti papildomas paslaugas, į kurias Tiekėjas privalo atsižvelgti. Programos Perkančiajai organizacijai atsiunčiamos el. paštu.

3.5 Programose privalo būti naudojami Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Anykščių r. sav. ir Svėdasų bendruomenės  logotipai ir prierašas „Finansuojama projekto „Nori gyventi sau - gyvenk kitiems. (Seneka)" lėšomis".

3.6 Dalyviams, išklausiusiems ne mažiau kaip 75%  mokymų programos, tiekėjas įteikia mokymų baigimo pažymėjimus, įrašant mokymų temą, išklausytų valandų skaičių. Pažymėjime privalo būti naudojami Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Anykščių r. sav. ir Svėdasų bendruomenės  logotipai ir prierašas „Finansuojama projekto „Nori gyventi sau - gyvenk kitiems. (Seneka)" lėšomis".

3.7. Mokymų vedimo reikalavimai:

3.7.1. Mokymų turinys, metodai turi atitikti su Perkančiąja organizacija suderintos programos turinį.

3.7.2. Tiekėjas, prieš pradėdamas vesti mokymus, turi pristatyti dalyviams mokymų tikslus, programą bei informuoti, jog mokymai yra finansuojamami iš projekto lėšų.

3.7.3. Tiekėjas mokymų vedimo klausimus (dokumentacijos, mokymų laiko, vietos ir kt.) privalo derinti su Perkančiąja organizacija.

3.8. Reikalavimai dalyvių registracijai:

3.8.1. Mokymų dalyvių registracija privalo būti vykdoma kiekvieną mokymų dieną.

3.9. Reikalavimai mokymų dalyvių priemonėms:

3.9.1. Kiekvienam mokymų dalyviui turi būti padalinta mokymų programa.

3.9.2. Kiekvienam mokymų dalyviui turi būti persiųsta mokymų medžiaga pdf formatu.

3.10. Reikalavimai mokymų dalyvių maitinimo organizavimui:

3.10.1. Maitinimo paslaugą organizuoja Svėdasų bendruomenė.


 

 1. Pirkimo sąlygų 2 priedas

Pasiūlymas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

 

Svėdasų bendruomenei

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL „ORGANIZACIJOS VADYBOS IR REKLAMOS KŪRIMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO"  IR ASMENINIŲ SAVYBIŲ STIPRINIMO ASMENINIO AUGIMO GRUPĖSE (ALKOHOLIKŲ ARTIMIESIEMS)" MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR PRAVEDIMO PASLAUGŲ

 

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/  
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/  
Įmonės kodas  
PVM mokėtojo kodas  
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą.

Mes siūlome „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)"  mokymų organizavimo ir pravedimo  paslaugas teikti už:

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis

Vieneto kaina su PVM, Eur

Pasiūlymo kaina su PVM, Eur

1 2 3 4 5
1 4  dienų 32 val. trukmės „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo" mokymų organizavimo ir pravedimo  paslauga 1 vnt.    
2 4  dienų 32 val. trukmės „Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimo ir pravedimo  paslauga 1 vnt.    

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) __________________Eur; ____________________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius
     
     

                                                                                                                                                        

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

                                            (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)           

 1. Pirkimo sąlygų 3 priedas

Preliminari paslaugų sutartis

PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. ______

2016 m. rugsėjo ?? d.

Svėdasai

Svėdasų bendruomenė, įmonės kodas 301734092,  B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai,  Anykščių r. LT-29353, tel. (8~698) 03 656, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama pirmininkės Astos Fjellbirkeland, veikiančios pagal asociacijos įstatus,  ir

.............................. įmonės kodas ....................., .................... (adresas), atstovaujama ............., veikiančio (-ios) pagal ........... įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas), (toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o abi šalys kartu vadinamos Šalimis), sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

 1. 1.SUTARTIES PAGRINDAS

 

 1. 1.Sutartis sudaryta paslaugų gavėjui įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“ bei vadovaujantis supaprastintų skelbiamų derybų „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimo ir pravedimo  paslaugoms viešojo pirkimo komisijos sprendimu pripažinus Paslaugų teikėjo pateiktą pasiūlymą laimėjusiu.
 2. 2.Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir supaprastintų skelbiamų derybų „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)" mokymų organizavimo ir pravedimo  paslaugoms, sąlygomis.
 1. 2.SUTARTIES OBJEKTAS

 

 1. 1.Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti „Organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo kompetencijų tobulinimo"  ir Asmeninių savybių stiprinimo asmeninio augimo grupėse (alkoholikų artimiesiems)"  mokymų organizavimo ir pravedimo  paslaugoms (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Paslaugų teikėjui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. 2.Reikalavimai Paslaugoms bei kiti su Paslaugų teikimu susiję reikalavimai yra nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (Pirkimo sąlygų 1 priedas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
 1. 3.SUTARTIES KAINA

 

 1. 1.Sutarties kaina –                 Eur (........................).
 2. 2.Į Sutarties kainą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi privalomi mokėti mokesčiai, taip pat PVM.
 3. 3.Šios Sutarties įkainiai yra fiksuoti ir nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutarties įkainiai dėl rinkos kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį) pasikeitimo nebus perskaičiuojami.


 1. 4.ATSISKAITYMŲ TVARKA

 

 1. 1.Už tinkamai suteiktas Paslaugas Paslaugų gavėjas moka pagal Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas – faktūras ir paslaugų priėmimo aktus.
 2. 2.Už įvykdytus mokymus Paslaugų teikėjui bus mokama pagal iš Paslaugų teikėjo gautas PVM sąskaitą faktūrą pasirašius paslaugų priėmimo aktą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo bei paslaugų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
 3. 3.Paslaugų gavėjas už suteiktas Paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo Sutarties rekvizituose nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.
 1. 5.PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

 1. 1.Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
 2. 1.1.teikti Paslaugas Paslaugų gavėjui už Sutarties 3.1 punkte nurodytą Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
 3. 1.2.užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamam Paslaugų teikimui;
 4. 1.3.nedelsdamas raštu informuoti Paslaugų gavėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;
 5. 1.4.Paslaugų gavėjui pareikalavus, teikti jam Paslaugų teikėjo turimą ir jam teisėtai prieinamą informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu;
 6. 1.5.užtikrinti iš Paslaugų gavėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
 7. 1.6.nenaudoti Paslaugų gavėjo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Paslaugų gavėjo sutikimo;
 8. 1.7.Paslaugų gavėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Paslaugų gavėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
 9. 1.8.fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir teisės aktų nustatyta tvarka saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus;
 10. 1.9.pasirūpinti ištekliais, reikalingais įvykdyti Sutartyje nurodytus Paslaugų teikėjo įsipareigojimus;
 11. 1.10.tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 12. 2.Paslaugų teikėjas atsako už visas pagal Sutartį teikiamas Paslaugas, kurioms teikti bus pasitelkiami suteikėjai.
 13. 3.Paslaugų teikėjas atsako už nuostolius, Paslaugų gavėjo patirtus dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo pagal Sutartį. Jeigu nustatomi suteiktų Paslaugų ar kitos Paslaugų teikėjo pateiktos medžiagos defektai ar trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti tokius defektus ir trūkumus per Šalių suderintą terminą;
 14. 4.Paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti Sutarties įvykdymo būdus ir priemones, kiek tai neprieštarauja Sutarties esmei ir Paslaugų gavėjo nurodymams.
 15. 5.Paslaugų teikėjas turi teisę už suteiktas Paslaugas gauti Sutarties 3.1 punkte nurodytą Paslaugų kainą, su sąlyga, kad jis tinkamai įvykdė Sutartį, bei kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
 1. 6.PASLAUGŲ GAVĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

 1. 1.Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
 2. 1.1.bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visą turimą informaciją, kurios Paslaugų teikėjas gali pagrįstai prašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį;
 3. 1.2.apmokėti už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.
 4. 2.Paslaugų gavėjas turi visas šios Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
 1. 7.PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

 

 1. 1.Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis. Jeigu Paslaugų teikėjas nesuteiks, netinkamai suteiks Paslaugų arba kitaip nevykdys Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, turės sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Paslaugų gavėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti.
 2. 2.Paslaugų teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, moka Paslaugų gavėjui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku tinkamai nesuteiktų Paslaugų kainos.
 3. 3.Paslaugų gavėjas, uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje numatytais terminais, Paslaugų teikėjo reikalavimu, moka Paslaugų teikėjui 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
 4. 4.Šalys neatsako už tai, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai, ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei Šalys negali vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
 1. 8.SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

 

 1. 1.Paslaugų suteikimas įforminamas Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo pasirašomu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.
 2. 2.Paslaugų gavėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, raštu informuoja Paslaugų teikėją apie nustatytus Paslaugų trūkumus bei nustato terminą nustatytiems trūkumams pašalinti arba pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
 3. 3.Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų gavėjo pateiktas raštiškas pastabas, privalo per nustatytą terminą ištaisyti trūkumus ir dar kartą pateikti Paslaugų gavėjui Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
 4. 4.Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą-faktūrą Paslaugų gavėjas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos tinkamai.
 5. 5.Sutarties šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, Paslaugų teikėjas įgyja teisę pateikti Paslaugų gavėjui sąskaitą faktūrą už tinkamai suteiktas Paslaugas.
 1. 9.NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
 1. 1.Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurių negalima numatyti arba išvengti, ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti, kurios atsirado po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės nustatomos ir patvirtinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“.
 2. 2.Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
 3. 3.Jei bent viena Sutarties Šalių bus paveikta nenugalimos jėgos aplinkybių ir dėl to nesugebės įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ši Šalis raštiškai turėtų informuoti kitą Šalį apie susiklosčiusias aplinkybes ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po įvykio. Laiku nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, nukentėjusioji Šalis neturės teisės naudoti tokių aplinkybių kaip pasiteisinimo.
 4. 4.Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą.
 5. 5.Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu vieną mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį.

 

 1. 10.SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 1. 1.Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo įgalioti Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo atstovai ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2016-12-30.
 2. 2.Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
 3. 3.Paslaugų gavėjas vienašališkai Sutartį turi teisę nutraukti, jei Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia netinkamai ir/ar nekokybiškai ir/ar nevykdo kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėją apie Sutarties nutraukimą privalo įspėti ne vėliau kaip prieš 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas iki Sutarties nutraukimo dienos.
 4. 4.Jeigu Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus, Paslaugų gavėjas gali bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį.
 5. 5.Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Paslaugų gavėjui prieš 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas.
 6. 6.Paslaugų gavėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikėjo skolą Paslaugų gavėjui ir Paslaugų gavėjo skolą Paslaugų teikėjui.
 7. 7.Jei Sutartis nutraukiama Paslaugų gavėjo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų gavėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
 8. 8.Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas paslaugas, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
 9. 9.Jei Paslaugų gavėjas nutraukia Sutartį, jis privalo atlyginti visas išlaidas, susidariusias dėl Paslaugų teikėjo jau suteiktų Paslaugų iki Sutarties nutraukimo momento.


 

 1. 11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. 1.Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 2. 2.Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje bet kokią techninę, komercinę, finansinę ar kitokio pobūdžio informaciją perduotą viena kitai, taip pat informaciją apie šią Sutartį bei imtis visų priemonių, kad gauta informacija nepatektų tretiesiems asmenims Sutarties galiojimo terminu bei neribotą laikotarpį po to.
 3. 3.Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu, kurjeriu, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.
 4. 4.Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant šią Sutartį, įskaitant autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (išskyrus neturtines autorių teises), yra Paslaugų gavėjo nuosavybė. Jei suteikiant Paslaugas sukuriami rezultatai ar jų dalis yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Paslaugų teikėjas kartu su visais rezultatais visam laikui perduoda Paslaugų gavėjui Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytas išimtines autorių turtines teises į minėtus autorių teisių objektus Lietuvoje ir už jos ribų bei leidžia Paslaugų gavėjui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais būdais.
 5. 5.Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkursą ir/ar Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
 6. 6.Sutarties vykdymui gali būti pasitelkiami suteikėjai, nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Suteikėjai gali būti keičiami tik gavus raštišką Paslaugų gavėjo sutikimą.
 7. 7.Be išankstinio raštiško Paslaugų gavėjo sutikimo Paslaugų teikėjas neturi teisės perleisti jokios naudos ar intereso pagal Sutartį, sudaryti subrangos ar sutiekimo sutarties, išskyrus atvejį, kai Paslaugų teikėjo bankui perleidžiamos pagal Sutartį sumokėtinos lėšos. Sutikimas duodamas tik dėl tų Paslaugų, dėl kurių sudaroma subrangos ar sutiekimo sutartis. Subtiekėjų, nenumatytų Paslaugų teikėjo pasiūlyme kandidatūras ir jų teikiamas paslaugas Paslaugų teikėjas privalo iš anksto suderinti su Paslaugų gavėju.
 8. 8.Paslaugas gali teikti tik Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyti asmenys. Esant nenumatytoms aplinkybėms, šie asmenys Šalių susitarimu gali būti keičiami į ne žemesnės kvalifikacijos asmenis.
 9. 9.Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų gavėjo buveinės vietą.
 10. 10.Sutarties kalba yra lietuvių kalba.
 11. 11.Pasikeitus Šalių juridiniams adresams ar rekvizitams, Šalys privalo nedelsiant apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius kitai Šaliai žinomus rekvizitus, arba kita Šalis dėl naujų kitos Šalies rekvizitų nežinojimo netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus.
 12. 12.Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą teisinę galią.
 13. 13.Šie Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis:
 14. 13.1.Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;
 15. 13.2.Tiekėjo pasiūlymas – Sutarties 2 priedas.
 1. 12.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Paslaugų gavėjas:

 

„Svėdasų bendruomenė“

Asociacija, kodas 301734092

B. Buivydaitės a. 3 - 4, Svėdasai,

LT-29353, Anykščių r.

Tel.(8~698) 03656, el.paštas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bendruomenės pirmininkė

Asta Fjellbirkeland

                                                     A.V.

Paslaugų teikėjas:

                                                      A.V.

© 2014 Svedasai.lt