Asociacijos „Svėdasų bendruomenė" strateginis planas 2019-2021 m.

Strateginis Svėdasų bendruomenės planas 2019-2021 m.

Šiuo metu bendruomenė vienija 71 narį.

Svėdasų bendruomenė – tai savanoriškas Svėdasų miestelio ir seniūnijos gyventojų susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti. Pagrindinis bendruomenės tikslas – suburti Svėdasuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ir kitaip su Svėdasais susijusius asmenis Svėdasų miestelyje ir apylinkėse gyvenančių žmonių problemoms spręsti. Svėdasų bendruomenė įkurta 2008 m. gegužės mėn 26 d., iniciatyvinės grupės per steigiamąjį susirinkimą. Siekiant suaktyvinti bendruomenės veiklą, 2013 m. lapkričio 16 d. buvo naujai perrinkta bendruomenės taryba ir išrinkta nauja pirmininkė Asta Fjellbirkeland. Nuo 2017 m. spalio mėn. 26 d. išrinkta asociacijos tarybos pirmininke, asociacijos pirmininku išrinktas Arvydas Kilius.

Asociacijos taryba:

 1. Arvydas Kilius
 2. Asta Fjellbirkeland
 3. Daiva Navickienė
 4. Jonas-Kęstutis Regalas
 5. Vytautas Datenis
 6. Simona Ragaišytė
 7. Raimondas Guobis

Turiningo laisvalaikio praleidimo veiklas, renginius Svėdasuose organizuoja Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Svėdasų Šv. Mykolo archangelo bažnyčia, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius.

Svėdasų bendruomenės 2019-2020 m. veiklos plane numatyta stiprinti bendruomenę kaip instituciją. Vis dar mažai bendradarbiaujama su kaimyninėmis bendruomenėmis, nes Anykščių r. bendruomenės yra uždaros, nėra tradicijų rengti sambūrius. Užmezgus ryšius su kaimyninėmis bendruomenėmis, pasisėmus patirties iš jų, sudarius bendradarbiavimo tarp institucijų sutartis, suorganizavus kelis bendrus renginius, manome, kad pavyktų išspręsti daug problemų.

Svėdasų seniūnijoje juntama didžiulė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vyrauja pesimistinės nuotaikos, nuomonė, jog nieko negalima pakeisti. Šalies verslumo skatinimo priemonės sutelktos į aukštųjų technologijų verslus, bet kaime reikia puoselėti tradicinius verslus ir mokyti bendruomenę padėti amatininkams vystyti verslą.

Atlikus gyventojų apklausą padaryta išvada, kad gyventojai pageidautų verslumo, projektų rašymo ir paieškos, amatų, anglų kalbos, skaitmeninio raštingumo mokymų. Verslumo, amatų mokymai ir kontaktų užmezgimai su kitomis bendruomenėmis padėtų vietiniams bendruomenės nariams kurti ir plėsti savo verslą. Informacinių priemonių naudojimas padės sukurti informatyvią bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą.

Bendruomenėje, kaip institucijoje, trūksta finansinio savarankiškumo gebėjimų. Projektų rašymo ir finansavimo šaltinių paieškos mokymai padėtų išspręsti šią problemą, sulauktume daugiau iniciatyvų.

Bendruomenės veikla vykdoma Anykščių r. Svėdasų seniūnijoje. Visoje seniūnijoje – 2002 (2018 m. gruodžio mėn. duomenys) gyventojai:

 • 19,73% vaikai ir jaunimas iki 25 m. (viso 395, 216 vyr., 179 mot.)
 • 21,28% gyventojų 25-45 m. (viso 426, 258 vyr., 168 mot.)
 • 30,97% gyventojų 45-65 m. (viso 620, 324 vyr., 296 mot.)
 • 21,98% gyventojų 65-85 m. (viso 440, 164 vyr., 276 mot.)
 • 6,04% vyresni negu 85 m.(viso 121, 26 vyr., 95 mot.)

Palyginimui 2015 m. gruodžio mėn. duomenimis:

Visoje seniūnijoje – 2242 gyventojai:

 • 24% vaikai ir jaunimas iki 25 m.
 • 21% gyventojų 25-45 m.
 • 28% gyventojų 45-65 m.
 • 21% gyventojų 65-85 m.
 • 6% vyresni negu 85 m.

Svėdasų seniūnijoje gyvena 70 socialiai remtinų šeimų, 200 asmenų gavo paramą maisto paketais 2018 m.

Per vienuolika bendruomenės gyvavimo veiklos metus nuveikta nemažai darbų ir įgyvendinta projektų. Veikla organizuojama atsižvelgiant į seniūnijos demografinę situaciją. Vyksta teminiai vakarai, kraštiečių susitikimai, organizuojamos talkos, varžybos ir kt. renginiai. Bendruomenė, bendradarbiaudama su seniūnija ir savivaldybe, sprendžia gyventojų iškeliamas problemas. Bendruomenės iniciatyva pastatyti informaciniai ženklai miestelyje, informacinė lenta, vyksta paplūdimio tvarkymo darbai, sprendžiami klausimai, susiję su miestelio infrastruktūros gerinimu ir paslaugų gyventojams teikimu.

Bendruomenės veiklą organizuoja bendruomenės išrinkta taryba. Taryba dirba savanoriškais pagrindais. Tarybai priklauso žmonės atstovaujantys įvairiomis sritimis: studentė, senjoras, verslininkas, senjoras, bedarbis, administratorė, muziejininkas.

 
   

 

Bendruomenės veikla nukreipta tenkinti tikslinių grupių poreikius:

1. Svėdasų bendruomenės nariai.

2. Visų amžiaus grupių svėdasiškiai, aplinkinių kaimų gyventojai, kraštiečiai arba kitaip su Svėdasais susiję žmonės.

3. Jaunimas.

Pagrindinės problemos mūsų seniūnijoje - didelis nedarbas, socialinių įgūdžių stoka, žmonių pasyvumas ir nusivylimas. Svėdasų bendruomenė įsikūrė 2008 m. Savanoriška visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija telkia Svėdasų seniūnijos gyventojus bendrai veiklai, siekdami gerinti gyvenimo kokybę, organizuoja ir vykdo švietėjišką veiklą, organizuoja renginius įtraukdama visų kartų atstovus.

Bendruomenės misija - apjungti visas Svėdasų sen. veikiančias institucijas ir organizacijas ieškant veiksmingų jaunimo paruošimo darbo rinkai ir kaimo žmonių gyvenimo kokybės bei gyvenimo sąlygų gerinimo būdų, stiprinti formaliojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir verslumo tarpusavio sąveiką.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai yra skatinti asociacijos narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti miestelyje ir apylinkėse gyvenančių žmonių interesams, skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitose srityse, padėti asociacijos nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais, puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kartų, plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis asociacijomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. Tikslams pasiekti organizuojamos įvairios švietėjiškos veiklos, kaip antai: suaugusių mokymai, seminarai, kultūriniai susitikimai, viešos diskusijos, meno, sporto ir kiti renginiai.

Tobulintinos sritys - kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas, verslumo ugdymas, integracija į darbo rinką, vadovavimo įgūdžių tobulinimas, projektų vadybos, rašymo ir organizavimo kompetencijų kėlimas, anglų kalbos žinių gilinimas, gerosios patirties sklaida. Norint patobulinti šias sritis, reikalingi inovatyviai mąstantys žmonės. Susipažinę su Europos šalių patirtimi, tarpkultūrinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, bendruomenės nariai įgis žinių ir gebėjimų kritiškai analizuoti, įvertinti ir kūrybiškai diegti įvairias naujoves (metodus ir įrankius) vykdant suaugusių švietimą.

Bendruomenės strateginiai prioritetai yra:

 1. Gerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.
 2. Plėtoti socialinį ir ekonominį vietos potencialą, sukuriant palankias sąlygas, skatinančias vietos gyventojų socialines, kultūrines bei ekonomines iniciatyvas.
 3. Investuoti į žmonių švietėjišką veiklą ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą.

Strategijoje numatyta naudoti savus žmogiškuosius išteklius, novatoriškos kūrybinės iniciatyvos, skatinančios kultūrinės, socialinės bei sveikatos aplinkos sanglaudą, tarpsektorinį bendradarbiavimą, ieškančios naujų veiklos metodų bei modelių, didinti organizacijos pajėgumą, patrauklumą ir tarptautiškumą.

Tikslas: Viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Veiklos sritys:

 1. Miestelio centro sutvarkymas.
 2. Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikant visuomenės poreikiams.
 3. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkybą, religinių objektų paprastasis remontas.  
 4. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas.

Priemonės skirtos ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus dirbti kartu ir spręsti vietos problemas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą.

Veiklos sritys:

 1. Kaimo gyventojų telkimas, stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą.
 2. Verslui palankios aplinkos kūrimas, kaimo gyventojų verslo iniciatyvų skatinimas.

Organizuoti mokymus bendruomenės organizaciniams ir finansiniams gebėjimams ugdyti, skatinti bendruomenės narius turiningai leisti laisvalaikį, stiprinti bendruomeniškumo jausmą, skatinti asociacijos narių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, stiprinti jų organizuotumą, skatinti verslumą organizuojant mokymus, informuoti bendruomenę apie verslo sėkmės istorijas, informuoti amatininkus apie mugių, renginių teikiamas galimybes verslui plėtoti.

Stiprinti ryšį su bendruomenės išeiviais ir/arba toliau gyvenančiais bendruomenės nariais.

Tikslas: Stiprinti bendruomenę kaip instituciją investuojant į žmonių švietėjišką veiklą, pritraukti europinių fondų ir privačias lėšas bei organizuoti vietos žmogiškuosius išteklius gautų lėšų įsisavinimui ir efektyviam panaudojimui, visuotinės gerovės sukūrimui. .

Veiklos sritys:

 1. Organizacijos žmogiškųjų išteklių kompetencijų kėlimas, švietėjiškos veiklos suaugusiųjų tarpe vykdymas.
 2. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje.
 3. Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmo ugdymas.

Siekiant didinti kaimo jaunimo aktyvumą ir integraciją į bendruomenės socialinį gyvenimą, sukuriant jaunimo aktyvios saviraiškos galimybes, užtikrinant ugdymo priemonių įvairovę nebeužtenka senų nusistovėjusių švietimo ir savišvietos modelių. XXI a. švietėjai turi gerai orientuotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje, suprasti politinius, ekonominius bei socialinius pokyčius, mokėti juos įvardyti ir komentuoti. Šiandieniniai švietėjai turi gerai suvokti valstybės švietimo politiką, matyti europinį bei pasaulinį jos kontekstą.

Svėdasų bendruomenės stiprybės: Gamtos patrauklumas turizmui.

Svėdasų bendruomenės silpnybės: Iniciatyvų, žinių, įgūdžių trūkumas, žmonių pasyvumas.

Svėdasų bendruomenės galimybės: Nenaudojamų pastatų pritaikymas vietos gyventojų poreikiams, investavimas į suaugusių švietimą pasinaudojant nacionaliniais ir ES fondais, verslo aplinkos kūrimas.

Svėdasų bendruomenės grėsmės: Valdžios dėmesio stoka mažiems miesteliams, gimstamumo mažėjimas, gyventojų senėjimas, nedarbas.

© 2014 Svedasai.lt