Scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos pirkimas.

Pirkimą laimėjo asociacija „Anykščių šventės".

 

                         Patvirtinta

                                                                                          Svėdasų bendruomenės pirmininkės

                                                      2016 m. rugsėjo 20 d.

                                            Nr. SB/Į-16-27

SUPAPRASTINTO PIRKIMO, VYKDOMO SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

 

VIETOS TALENTŲ KONKURSO RENGINIUI SCENOS APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

 

 

TURINYS

Turinys

I.      BENDROSIOS NUOSTATOS. 2

II.    PIRKIMO OBJEKTAS. 2

III.      TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI. 3

IV.      PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS. 3

V.    VERTINIMO KRITERIJUS. 4

VI.      Pirkimo sąlygų 1 priedas. 5

Techninė specifikacija. 5

VII.    Pirkimo sąlygų 2 priedas. 7

Pasiūlymas. 7

VIII.      Pirkimo sąlygų 3 priedas. 9

Preliminari paslaugų sutartis. 9

Parengė

Joana Gutmanienė


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

„Svėdasų bendruomenė“ (toliau – perkančioji organizacija), kodas 301734092, esanti adresu B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai, LT-29353 Anykščių r., el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 869803656,  atstovaujama pirmininkės Astos Fjellbirkeland, veikianti pagal asociacijos įstatus, vietos talentų konkurso renginiui organizuoti numato įsigyti profesionalios scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugą. Paslauga perkama projektui „Gyventi - reiškia veikti. (A. Fransas)“ finansuojamam iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2016 metų nacionalinę paramą bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, KB-16-70-LT-NPKB.

 1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Svėdasų bendruomenės pirmininkės  2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1 patvirtintomis ir 2015-06-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Supaprastinto pirkimo, vykdomo supaprastintų skelbiamų derybų būdu, sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).
 2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, skelbimas apie pradedamą pirkimą paskelbtas  ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl šių pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
 5. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse, tiekėjams nekompensuojamos.
 6. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pirkimo pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš (ar) susijusius su šiuo pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm.
  1. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

7.1. skelbimas apie pirkimą;

7.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus).

 1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – vietos talentų konkurso renginiui profesionalios scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos pirkimas.

 1. Perkamos įrangos ir paslaugų aprašymas ir paslaugų suteikimo terminai pateikiami techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

Pirkimas į dalis neskirstomas.

 1. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
4.1 Tiekėjo įstatuose turi būti numatytos veiklos pagal ekonominių veiklų klasifikatorių meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (r sekcija). Tiekėjo (juridinio asmens) įstatų kopija.
4.3 Teikėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo    kopija.
 1. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.
 2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  1. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 3. Pateikdamas pirminį pasiūlymą (toliau šiame skyriuje – pasiūlymas) tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
 4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS.
 5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą.
 6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
 7. 1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;
 8. 2.pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 9. 3.pasiūlymo priedai ir kiti reikalingi dokumentai ar medžiaga;
 10. 4.mokymų programa (laisva forma);
  1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
 11. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
 12. Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, tikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas.
 13. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugsėjo 28 d.  17 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
 14. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.
 15. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių (skaičiuojant 2 (dviejų) po kablelio skaitmenų tikslumu).
 16. Pasiūlymas turi galioti 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
 17. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
 18. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems pirkimo sąlygas, bei paskelbia CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 19. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjo pasiūlymo pakeitimas turi būti parengtas ir pateiktas pagal šio skyriaus nuostatas.

 1. VERTINIMO KRITERIJUS

Pasiūlymų vertinimas.Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Kainos vertinamos eurais.

Jeigu bus pasiūlyta per didelė, Svėdasų bendruomenei nepriimtina kaina, Svėdasų bendruomenė pasilieka teisę paslaugos teikėjus, pateikusius pasiūlymą, kviesti į derybas dėl kainos sumažinimo arba nutraukti viešąjį pirkimą, neprisiimdama jokių įsipareigojimų teikėjų atžvilgiu.

Jeigu bus pateikti keli pasiūlymai už tą pačią kainą, pirkimą laimės tiekėjas, pasiūlęs aukštesnę geresnius apšvietimo ir įgarsinimo parametrus turintį pasiūlymą.

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidos), mokesčiai, transporto išlaidos ir nuomojamos įrangos montavimo/demontavimo bei aptarnavimo darbai.

 


 1. Pirkimo sąlygų 1 priedas

PROJEKTAS „GYVENTI - REIŠKIA VEIKTI. (A. FRANSAS)”

 1. Techninė specifikacija

 

VIETOS TALENTŲ KONKURSO RENGINIUI SCENOS APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

 

 1. 1. ĮVADINĖ DALIS
 2. 1.Perkančioji organizacija: Svėdasų bendruomenė (toliau – Perkančioji organizacija).

Informacija apie projektą. Projektas „Gyventi - reiškia veikti. (A. Fransas)“ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2016 metų nacionalinę paramą bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, KB-16-70-LT-NPKB.

Pagrindinis projekto tikslas – atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus ir pomėgius, burti juos į aktyvią veiklą vietos bendruomenėje, ugdyti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, skatinti savarankišką mąstymą ir  kūrybiškumą.

Uždavinys:

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui parodyti savo meninius gebėjimus vietos bendruomenei organizuojant vietos vaikų ir jaunimo talentų konkursą miestelio šventės metu.

Perkamas objektas – profesionalios scenos apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos pirkimas.

 1. 2.Pirkimo tikslas – suorganizuoti ir pravesti vietos talentų konkursą aprūpinant kokybiška koncertine įranga ir apšvietimu.

2. Uždaviniai:

2.1. Paslaugų tiekėjas (toliau – Tiekėjas) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turės (Perkančioji organizacija pasilieka teisę paslaugų teikimo terminą vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei 1 mėnesį):

2.1.1. įgarsinti ir apšviesti 6 (šešių) val. trukmės vietos talentų konkursą.

2.2. Konkurso vieta: AKC Svėdasų sk. vidinis kiemelis arba, jei lauke bus blogas oras, AKC Svėdasų sk. žiūrovų salė (360 sėdimų vietų), Svėdasų mstl., Anykščių raj. savivaldybė.

 

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Reikalavimai įgarsinimo ir apšvietimo įrangai ir aptarnavimui:

3.1.1. Konkurse dalyvaus ne mažiau, kaip 20 konkurso dalyvių. Konkurso dalyviams turi būti sudarytos kokybiškos sąlygos naudotis profesionalia šiuolaikine koncertine įranga siekiant atskleisti ir pademonstruoti meninius gebėjimus.

3.1.2 Pasiūlymą turi sudaryti profesionali apšvietimo įranga ir garso sistema, multimedija, ekranas, dūmų generatorius, garso ir apšvietimo režisierių paslaugos, montavimo/demontavimo darbai ir transporto išlaidos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įrangos techninė specifikacija.

3.1.3. Įrangą turi būti sumontuota/demontuota ir konkurso metu aptarnaujama profesionalių garso ir apšvietimo specialistų, kurie turi užtikrinti programos įgyvendinimo nuoseklumą ir kokybę.

3.1.4. Sutarties kaina nustatoma vadovaujantis Tiekėjo pateiktu pasiūlymu.

3.1.5. Pirkimo sutarties kaina keičiama, jei perkančiosios organizacijos pageidavimu, didinamas/mažinamas resursų kiekis. Kaina perskaičiuojama šalių susitarimu.

3.1.6. Konkurso data -  2016 m. spalio mėn. 16 d.

3.1.7. Laikas - koncertas prasideda 12 val. Aparatūra turi būti pajungta ir paruošta repeticijoms 10 val.

3.2. Ne vėliau kaip iki spalio 14-os dienos paslaugos tiekėjas iš anksto suderinęs su paslaugos gavėju datą ir laiką, turi atvykti į Svėdasų miestelį  apžiūrėti sceną ir aptarti su paslaugos gavėju technines įrangos pajungimo detales.

 1.       Pirkimo sąlygų 2 priedas
 2. Pasiūlymas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

 

Svėdasų bendruomenei

 

 

© 2014 Svedasai.lt