Bendruomenės veiklos viešinimo paslaugos pirkimas

Pirkimą laimėjo asociacija UAB „ANYKŠTOS REDAKCIJA". 

                     

 Patvirtinta

                                                                                          Svėdasų bendruomenės pirmininkės

                                                                                          2016 m. liepos 7 d. įsakymu

                                                                                          Nr. SB/Į-16-22

SUPAPRASTINTO PIRKIMO, VYKDOMO SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

 

BENDRUOMENĖS VEIKLOS VIEŠINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

 

TURINYS

Turinys

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS. 2

II.     PIRKIMO OBJEKTAS. 2

III.       TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI. 3

IV.       PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS. 3

V.     VERTINIMO KRITERIJUS. 4

VI.       Pirkimo sąlygų 1 priedas. 5

Techninė specifikacija. 5

VII.     Pirkimo sąlygų 2 priedas. 7

Pasiūlymas. 7

VIII.        Pirkimo sąlygų 3 priedas. 9

Preliminari paslaugų sutartis. 9

Parengė

Joana Gutmanienė


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

„Svėdasų bendruomenė“ (toliau – perkančioji organizacija), kodas 301734092, esanti adresu B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai, LT-29353 Anykščių r., el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. 869803656,  atstovaujama pirmininkės Astos Fjellbirkeland, veikianti pagal asociacijos, numato įsigyti bendruomenės veiklos viešinimo paslaugą.

 1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Svėdasų bendruomenės pirmininkės  2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1 patvirtintomis ir 2015-06-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Supaprastinto pirkimo, vykdomo supaprastintų skelbiamų derybų būdu, sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).
 2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, skelbimas apie pradedamą pirkimą paskelbtas  ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl šių pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
 5. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse, tiekėjams nekompensuojamos.
 6. Perkančioji organizacija laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pirkimo pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš (ar) susijusius su šiuo pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm.
  1. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

7.1. skelbimas apie pirkimą;

7.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus).

 1. PIRKIMO OBJEKTAS
 2. Pirkimo objektas – bendruomenės veiklos viešinimo paslaugos pirkimas (toliau – paslaugos).
 3. Perkamos paslaugos aprašymas ir paslaugų suteikimo terminai pateikiami techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

Pirkimas į dalis neskirstomas.

 1. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
4.1 Tiekėjo įstatuose turi būti numatytos veiklos pagal ekonominių veiklų leidybinė veikla (58). Tiekėjo (juridinio asmens) įstatų kopija.
4.2 Teikėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo    kopija.
4.3 Spausdinto leidinio tiražas ne mažesnis 2000 egzempliorių ir yra platinamas Anykščių r. Laisvos formos pažyma.
 1. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.
 2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
 3. PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
 4. Pateikdamas pirminį pasiūlymą (toliau šiame skyriuje – pasiūlymas) tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
 5. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS.
 6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą.
 7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
 8. 1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;
 9. 2.pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 10. 3.pasiūlymo priedai ir kiti reikalingi dokumentai ar medžiaga.
  1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
 11. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
 12. Bet kokie tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai (pasirašyti pasiūlymą, tikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškinti (patikslinti) pasiūlymą, teikti pretenzijas perkančiajai organizacijai ir t. t.) turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas.
 13. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugpjūčio 28 d.  12 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
 14. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.
 15. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių (skaičiuojant 2 (dviejų) po kablelio skaitmenų tikslumu).
 16. Pasiūlymas turi galioti 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
 17. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
 18. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems pirkimo sąlygas, bei paskelbia CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje.
 19. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjo pasiūlymo pakeitimas turi būti parengtas ir pateiktas pagal šio skyriaus nuostatas.

 1. VERTINIMO KRITERIJUS

Pasiūlymų vertinimas.Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

Jeigu bus pasiūlyta per didelė, Svėdasų bendruomenei nepriimtina kaina, Svėdasų bendruomenė pasilieka teisę paslaugos teikėjus, pateikusius pasiūlymą, kviesti į derybas dėl kainos sumažinimo arba nutraukti viešąjį pirkimą, neprisiimdama jokių įsipareigojimų teikėjų atžvilgiu.

Jeigu bus pateikti keli pasiūlymai už tą pačią kainą, pirkimą laimės tiekėjas, pasiūlęs didesnį tiražą turintį leidinį.


 1. Pirkimo sąlygų 1 priedas

PROJEKTAS „NORI GYVENTI SAU, GYVENK KITIEMS (SENEKA)“

 

Techninė specifikacija

 

BENDRUOMENĖS VEIKLOS VIEŠINIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

 

 1. 1. ĮVADINĖ DALIS
 2. 1.Perkančioji organizacija: Svėdasų bendruomenė (toliau – Perkančioji organizacija).

Perkamas objektas – bendruomenės veiklos viešinimo paslaugos pirkimas.

 1. 2.Pirkimo tikslas – viešinti bendruomenės projektinę veiklą.

2. UŽDAVINIAI

2.1. Paslaugų tiekėjas (toliau – Tiekėjas) per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turės (Perkančioji organizacija pasilieka teisę paslaugų teikimo terminą vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei 1 mėnesį):

2.1.1. Atspausdinti 9 (devyni) bendruomenės veiklos viešinimo straipsniai. Apimtis 3700 kv. cm.

 

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Reikalavimai viešinimo paslaugos pirkimui:

3.1.1. Straipsniai turi būti atspausdinti ne vėliau kaip 2 (dvi) savaitės nuo straipsnio pateikimo redakcijai datos ir visi straipsniai turi būti atspausdinti iki 2016 m. gruodžio 31-os dienos.

3.1.2. Straipsniai paslaugą teikiančiai organizacijai atsiunčiami el. paštu.

3.1.3 Tiekėjas, gavęs straipsnį, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. per 2 (dvi) dienas praneša straipsnio publikavimo datą.

3.1.4. Publikuodamas straipsnį, paslaugos teikėjas privalo išspausdinti perkančiosios organizacijos pateiktus projektus finansavusių organizacijų logotipus ir projektinių veiklų nuotraukas.

 


 

 1. Pirkimo sąlygų 2 priedas

Pasiūlymas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

 

Svėdasų bendruomenei

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL MOKYMŲ ASMENINĖMS SAVYBĖMS STIPRINTI ASMENINIO AUGIMO GRUPĖSE ORGANIZAVIMO IR PRAVEDIMO PASLAUGŲ

 

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/  
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/  
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą.

Mes siūlome viešinimo paslaugą teikti už:

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis

Vieneto kaina su PVM, Eur

Pasiūlymo kaina su PVM, Eur

1 2 3 4 5
1 9 straipsniai, 3700 kv. cm. 1 vnt.

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) __________________Eur; ____________________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

                                                                                                                                                        

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

                                            (Parašas)                             

© 2014 Svedasai.lt