Naujienos

Atsakymas į raštą

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

DĖL Prašymo PERSIUNTIMO NAGRINĖTI PAGAL KOMPETENCIJĄ

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) 2017-07-04 gavo Svėdasų bendruomenės pirmininko Arvydo Kiliaus ir Svėdasų parapijos klebono Raimundo Simonavičiaus pasirašytą 2018-06-22 prašymą neišformuoti žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1128-6684), kuris naudojamas 2017 m. gegužės 16 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 38SUN-18-(14.38.56.) pagrindu (toliau – prašymas).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje nurodyti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, ir vienas iš nurodytų vietos savivaldos principų yra atsakingumo savivaldybės bendruomenei principas. Savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei.

Pagal paminėto Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio nuostatas, savivaldybės teritorijų planavimas, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas yra priskirtos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms.

Atsižvelgdami į tai, kas nurodyta, ir remdamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi, persiunčiame Jums nagrinėti pagal kompetenciją Nacionalinėje žemės tarnyboje gautą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus.

Būsime dėkingi, jeigu atsakymo kopiją atsiųsite ir Nacionalinei žemės tarnybai.

Pagarbiai

Direktorius                                                                                                                Laimonas Čiakas

© 2014 Svedasai.lt