Kultūra

Įstatai

Asociacija „SVĖDASŲ BENDROMENĖ“

 

ĮSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

1. Asociacija „Svėdasų bendruomenė“ (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2.Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3.Asociacijos finansiniai metai –  Sausio 1 d. – Gruodžio 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:

4.1. Suburti Svėdasuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ir kitaip su Svėdasais susijusius asmenis Svėdasų  miestelyje ir apylinkėse gyvenančių  žmonių problemoms spręsti.

4.1.1. Skatinti  asociacijos narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Svėdasų  miestelyje ir apylinkėse gyvenančių  žmonių interesus.

4.1.2. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose  asociacijos interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Anykščių rajono savivaldybe, sprendžiant Svėdasų miestelyje ir apylinkėse gyvenančių  žmonių  problemas.

4.1.3. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams.

4.1.4. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitose srityse.

4.1.5. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis asociacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

4.1.6. Rūpintis kaimo plėtra, išmokyti asociacijos narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos.

4.1.7. Padėti asociacijos nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.

4.1.8 Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

4.1.9 Puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kartų.

4.1.10 Organizuoti įvairius renginius, diskusijas bendruomenės narius dominančiais klausimais, kurti grupes projektų sukūrimui ir įgyvendinimui.

4.2.Asociacijos veiklos sritys:

4.2.1. Asociacija veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo, sporto, aplinkosaugos  srityse, gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Anykščių rajono politinėje veikloje.

4.3. Asociacijos veiklos rūšys pagal EVRK 2: kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.99, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla 55.20, kitų maitinimo paslaugų teikimas 56.29, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20, reklamos agentūrų veikla 73.11, rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20, ekskursijų organizatorių veikla 79.12, sportinis ir rekreacinis švietimas 85.51, kultūrinis švietimas 85.52, kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas 85.59, švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60, kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99, scenos pastatymų veikla 90.01, meninė kūryba 90.03, meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04, muziejų veikla 91.02, istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03, azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla 92.10, sporto įrenginių eksploatavimas 93.11, sporto klubų veikla 93.12, atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21, kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29, profesinių narystės organizacijų veikla: 94.12, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 95.2, laidotuvės ir su jomis susijusi veikla 96.03, projektinė veikla.

4.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

4.5. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

4.6. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Asociacijas veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

4.7. Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Prašymas išstoti iš organizacijos turi būti pateiktas iki sausio mėn. iki sausio mėn. 31 d.

7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – asociacijų įstatymas).

8.Asociacijos narių pareigos:

8.1.  laikytis asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

  1. 8.Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis asociacijos valdymo organas – pirmininkas (ė);

9.3. kolegialus asociacijos valdymo organas – taryba;

9.4. revizijos komisija;

9.5. finansininkas.

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo asociacijų įstatyme nustatytos.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais taryba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia pirmininkas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

     Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 10 (dešimt) dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 asociacijos narių.

12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 turinčių balsavimo teisę, asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti asociaciją.

13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 10 (dešimties) asociacijos narių, taryba arba pirmininkas.

14. Pirmininką 4 (keturių)  metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

15. Pirmininkas veikia asociacijos vardu, kai asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu.

16. Pirmininkas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1. atsako už asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.3. parengia praėjusių finansinių metų asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

16.4. pateikia asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, tarybai ir asociacijos nariams;

16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.7. analizuoja tarybos pasiūlymus;

16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

17. Tarybą 4 (keturių)  metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Tarybą sudaro 7 (septyni)  nariai (-ių) (įskaitant tarybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

18. Renkant tarybos narius, kiekvienas asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Revizijos komisiją 4 (keturių)  metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

19. Taryba iš savo narių renka tarybos pirmininką.

20. Tarybos nariams už veiklą taryboje neatlyginama.

21. Taryba:

21.1. analizuoja asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

21.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų asociacijos veiklos apribojimų;

21.3. svarsto tarybos narių, asociacijos narių ir pirmininko keliamus klausimus;

21.4. nustato asociacijos administracijos organizacinę struktūrą.

21.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

21.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų tarybos kompetencijai priskirtus asociacijos veikloje kylančius klausimus.

22. Sprendimus taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip  1/2  jos narių ir tarybos pirmininkas. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 4 (keturių) balsų tarybos narių dauguma.

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

23. Lėšos ir pajamos naudojamos asociacijos tikslams įgyvendinti.

24. Pirmininkas per 3(tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4 (keturis)

turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 (keturių) metų laikotarpiui išrinkta revizijos komisija.      

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

26. Kai asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami  VĮ Registrų centro leidžiamas
elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai".

27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama tarybos nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija visi asociacijos nariai turi galimybę susipažinti asociacijos buveinėje.

28. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina taryba.

29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

30. Sprendimą steigti asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina asociacijos taryba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

33. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacijos turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti

4 (keturiais) vienodą juridinę galią turinčiai egzemplioriais.

 

 

Įstatus pasirašo ................(data) asociacijos visuotiniame susirinkime įgaliotas asmuo – asociacijos revizijos komisijos pirmininkas Egidijus Matiukas

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 
               

 

© 2014 Svedasai.lt