Erasmus+

 

erasmus

 Svėdasų bendruomenė laimėjo dotaciją dalyvauti tarptautiniame projekte Erasmus+ programos KA1 veiksmo projekte,,Žmogiškųjų išteklių lobynas", finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis. Projektas vyks 2015-2017  metais.

 

Bendruomenei reikalingos žinios ir patirtis, kaip tikslingai pritraukti europinių fondų ir privačias lėšas bei organizuoti vietos žmogiškuosius išteklius gautų lėšų įsisavinimui ir efektyviam panaudojimui, visuotinės gerovės sukūrimui. 
Projekto tikslai:

  1. Kelti organizacijos žmogiškųjų išteklių kompetenciją vykdyti švietėjišką suaugusiųjų veiklą, organizuoti seminarus ir mokymus suaugusiems, siekiant paruošti juos darbo rinkai ir ugdant verslumą;
  2. Pagilinti žinias planuojant informacijos sklaidą internete;
  3. Įgyti Europos projektų planavimo, vadybos, vertinimo ir sklaidos, įgūdžių, siekiant pagerinti jų kokybę.
  4. Sustiprinti formaliojo mokymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir verslumo tarpusavio sąveiką.
  5. Paskatinti organizacijos narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą;
  6. Padidinti organizacijos pajėgumą, patrauklumą, kompetentingumą ir tarptautiškumą.

 

 

Projekto metu bus sukurti, išbandyti ir tobulinami du 8 val. trukmės mokomieji seminarai ,,Erasmus+ programos projektų teikiamos galimybės ir jų vadyba" ir ,,Ruoškime jaunąją kartą darbo rinkai". Pasibaigus projektui, seminarai bus patalpinti virtualioje erdvėje ir prieinami visiems šalies gyventojams bei organizacijoms.

Projekto metu planuojami 8 mobilumai. Mokymų programa  ,,Inovacijų ir kūrybiškumo skatinimas"  prisidės prie kūrybiškumo ir inovacijų skatinimo bendruomenėje kuriant suaugusių švietimo programą. Mokymų ,,Rinkodaros vadyba socialiniuose tinkluose" metu mokysimės  planuoti informacijos sklaidos strategijas internete, panaudoti žiniasklaidos teikiamas galimybes savo tikslams pasiekti. Kūrybiškai naudodamiesi šiais įrankiais tobulinsime strategijoje numatytą informacijos sklaidos kryptį. Kursų ,,Europos projektų vadybos kokybė Erasmus+ programoje"   metu bus mokoma ieškoti projektų idėjų, Europos projektų planavimo, vadybos, vertinimo ir sklaidos,  siekiant pagerinti jų kokybę. Be to, bus mokoma naudotis  rekomendacijomis,  skirtingų šalių gerąja patirtimi, stiprinti tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokymų programa ,,Kaip stimuliuoti  požiūrį į verslumą siekiant  geresnės integracijos i darbo rinką" prisidės prie bendruomenės narių integracijos į darbo rinką problemos sprendimo, jaunų žmonių paruošimo darbo rinkai. 

Projekto metu bus investuojama į žmonių švietėjišką veiklą,  skatinimą mokytis visą gyvenimą. Bendruomenės nariai, tiesiogiai dalyvavę projekte ir įgiję kompetencijų, stiprins bendruomenę kaip instituciją, kels jos prestižą ir kompetencijas,  kol bendruomenė taps organizacija, koordinuojančia visų vietinių  institucijų ir organizacijų veiklą, kad miestelio žmonių gerovė priartėtų  prie stipriai ekonomiškai išsivysčiusių Europos šalių lygio. Visusbendruomenės narius norinčius vykti į mokymus, turinčius bent minimalias anglų kalbos žinias ir iki balandžio 1-osios dienos susimokėjusius nario mokestį už  2015 m.,  prašome iki birželio 10 d. užsiregistruoti pas Joaną Gutmanienę tel. 868216971 ir dalyvauti dalyvių atrankoje.

© 2014 Svedasai.lt