Partizanų kapai

Prie Marikonių koplytėlės  pušynėlyje ilsis partizanų palaikai. Viename kape palaidotas Jonas Čirūna, g. 1910, žuvęs 1945 kovo mėn. su draugu. Greta palaidotas ir Petras Sprindys, Jono, Algimanto apygardos partizanas (1913 01 29 – 1949 05 19).

Kitame paminkliniame akmenyje iškaltos 4 partizanų, žuvusių 1946 m., pavardės: J. Matulis, J. Budreika, C. Rimkus, S. Repšys. Jonas Matulis pokariu tapo Svėdasų mokyklos mokytoju. Bičiuliavosi su kitu mokytoju  Romu Bagdonu. 1944 - ųjų rudenį išėjo  į partizanų būrį. 1945 m. lapkričio 24 d. abu žuvo Dienionyse, pakliuvę į  stribų ir rusų kareivių pasalą. Jų ir kitų žuvusių palaikus nugabeno į  Svėdasų miestelį, suguldė ant grindinio akmenų. Po kelių dienų palaikus  pervežė į pušynėlį prie dvaro koplytėlės ir užkasė žvyrduobėse.

Partizanų kapai tvarkomi, apsodinti gėlėmis, skoningai sutvarkyta aplinka.

Spauda

© 2014 Svedasai.lt